Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest wyrazem interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa.  Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki.

Jego głównym celem jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, powinny zapewnić wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków  w ramach pracy zawodowej. Za przygotowanie teoretyczne odpowiadają w głównej mierze pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, w tym badacze z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych poza wiedzą ogólną, dysponować będzie umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Dzięki przekazanej wiedzy warsztatowej i umiejętnościom obsługi sprzętu będzie przygotowany do samodzielnego opracowywania informacji, nagrywania materiału na nośniki, montowania i emitowania programów. Wśród osób kończących studia będą i tacy, którzy z sukcesem podejmą pracę w agencjach reklamowych, agencjach PR czy w biurach rzeczników prasowych.