Програма вивчення навчальної дисципліни «Режисура та архітектоніка видання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Журналістика та інформація». Спеціальність – «Видавнича справа та редагування».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є друковане видання з точки зору його графічної організації, а саме, елементи, що є складовою частиною друкованого твору і засоби, якими організовується подання інформації, виділення, акцентування, поступовий рух виданням.


Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на оволодіння студентами основ природи тексту, будови тексту, специфіки тексту як результату інтелектуальної активності людини.

Курс „Текстознавство” передбачає певний екскурс в історію культур і розгляд у цьому контексті основних тенденцій текстотворення. Курсом також передбачено вивчення основних теоретичних засад текстотворення для різних епох. Крім цього, розглядаються новітні тенденції цієї галузі знань, такі як „текст і пі-ар”, „текст і міф”, „текст і новітня постструктурологія”, „текст і психологія”, „текст і комунікація”, „текст у контексті ключових концептів культур”, „текст і семіотика”, „текст і філософська антропологія” та ін. Крім теоретичних аспектів текстознавства курс розрахований і на семінарські заняття. У цій частині студенти повинні розглянути основні моделі  та механізми текстотворення, виявити і описати схеми організації текстового простору, показати основні складові текстових одиниць, основні закономірності структурно-логічного впорядкуваня тексту. При цьому такі студії проводяться як на художньому, художньо-публіцистичному, так і на публіцистичному текстовому матеріалі останньго століття. Особлива увага звертається на тексти, які продукуються у даний час усіма засобами мас-медіа. Курс передбачає не лише розгляд графічних текстових одиниць, але і вербальних.


Програма з дисципліни «Практикум з української мови для видавців та журналістів» відповідає навчальному плану спеціальності «Видавнича справа та редагування» (вибірковий цикл). Розрахована на студентів ІІІ курсу спеціальності.
                                   

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ  ЗВ’ЯЗКИ:
 
   сучасна українська літературна мова,
   стилістика української мови,
   культура української мови.
Мета курсу: формування високого рівня комунікативної компетентності студентів у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; вироблення в них навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами


 


Метою викладання навчальної дисципліни «Технічне редагування та художнє оформлення видань» є освоєння студентами комплексу теоретичних знань про друковане видання у його взаємозвязку між змістом та зовнішнім оформленням, а також набуття практичних навичок редакторської роботи з авторськими та видавничими оригіналами з метою отримання друкованого видання у відповідності до норм, стандартів, законів, технічних вимог та сучасних досягнень техніки і технологій.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.      . Поняття художньо-технічного редагування.

Початкові етапи роботи з оригіналом у видавництві.

2.      Робота з текстовою частиною оригіналу.

3.      Зображальний ряд видання. Оздоблення.

4.      Оформлення особливих складових і різних видів видань.


Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  двох  змістових

модулів: 

1.  Редакторська  майстерність.

2.  Журналістська  майстерність.

 Мета  викладання  навчальної  дисципліни - подати  систему  теоретичних  знань  та  практичних  навичок  з  редакторської  та  журналістської  майстерності,  необхідних  для  фахової  підготовки    до  друку  різних  видів  видань  та  для  реалізації  відповідних  виконавчих  та  управлінських  функцій.

 Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Основи  редакторської  майстерності»  є   подати  в  лекційному  курсі  і  під  час  семінарських  та  практичних   занять  різновиди  редакторської  професії,  розмежувати  редагування  авторське  (саморедагування),  редагування  професійне  (чужих  текстів),   редакторську  діяльність  у  сучасних  умовах  (організаторську  роль редактора  та  редагування  тематично-спрямоване).


Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія літератури» – формування в студентів системи знань про художній твір та наукові галузі, які займаються його вивченням; створення умов для оволодіння теоретичною базою сучасного літературознавства та практичними навичками редакторської роботи з літературно-художнім текстом.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Теорія літератури»: дати студентам теоретичні знання про літературу як вид мистецтва; навчити майбутніх видавців орієнтуватися в природі, структурі, мовній організації художнього твору; закласти навички практичної редакторської роботи з літературним текстом.