Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: формування комплексу знань, базових вмінь і навичок в області наукових досліджень; вміння складання наукового апарату, проведення експерименту та оформлення наукових робіт.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- аналіз поняття про науку та наукові дослідження;

- розуміння типів та етапів проведення наукових досліджень;

- вивчення теоретичних підходів до організації науково-дослідницької роботи у закладі вищої освіти;

- володіння основами академічного письма та академічної доброчесності в Україні;

- розуміння основних критерів для обрання теми наукового дослідження;

- наявність навички визначення мети, формулювання наукового апарату, вибору методів та методик для проведення наукового дослідження.

- сформоване уявлення про логіку проведення наукових досліджень.

- розуміння методології проведення наукових досліджень.

- знання методикою написання і оформлення студентської наукової роботи.

знати:

- поняття про науку та наукові дослідження;

- типи наукових досліджень;

- науково-дослідницьку роботу у ЗВО;

- основи академічного письма та академічної доброчесності в Україні;

- основні критерії для обрання теми наукового дослідження;

- поняття актуальності та наукової новизни дослідження;

- основні етапи проведення наукової роботи;

- систему стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи;

- вимоги до проведення експериментальної частини дослідження;

- вимоги до оформлення звіту;

- вимоги до написання наукових статей.

вміти:

- визначати тему наукового дослідження;

- поставити мету та завдання наукового дослідження;

- обрати об’єкт та предмет дослідження;

- вибрати методи та методики для проведення наукового дослідження;

- вибирати тестові завдання для визначення результатів наукової роботи;

- статистично обробити зібраний матеріал;

- зробити висновки та практичні рекомендації;

- підготувати звіт, виступ та статті про наукову роботу

- дотримуватися правил академічного письма та академічної доброчесності в Україні.

Зміст дисципліни (тематика):

Наука як система пізнання світу. Науково-дослідницька робота у ЗВО. Сутність наукових досліджень. Мова науки: її основні категорії. Основи академічного письма та академічної доброчесності в Україні. Загальна характеристика логіки наукового дослідження. Вимоги до написання та публікації результатів наукових досліджень у статтях, монографіях та наукових посібниках. Правила оформлення списку літературних джерел. Основні правила підготовки виступів

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна науково-дослідна робота, модульні (контрольні) роботи, залік.