Структура за темами

 • Цивільне право (Половченя Алла Борисівна)

  Нормативна навчальна дисципліна підготовки бакалаврів

  напряму 0304 «Право»

  спеціальності 6.030401 «Правознавство»

  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цивільне право» складена відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму  030401 «Правознавство», спеціальності  6.03040100 «Правознавство».

  Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Цивільне право» є майнові, особисті немайнові правовідносини та правовідносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності.

  Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Цивільне право» належить до циклу нормативних дисциплін. Місце дисципліни у структурно-логічній схемі навчального плану - після вивчення таких дисциплін, як «Теорія держави та права», «Історія держави і права України», «Римське цивільне право».

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Цивільне право»

  1.1 Мета викладання дисципліни:

  Формування знань про правове регулювання цивільних відносин та основних умінь по застосуванню цивільного законодавства.

  1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  вивчення теоретичних засад та опанування практичними навичками щодо врегульованих чинним законодавством цивільних правовідносин, їх суб’єктів та об’єктів, вивчення цивільних прав та обов’язків, загальних положень зобов’язального та договірного права, окремих видів зобов’язань, а також норм спадкового права. 

           1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

         знати:

  - предмет і метод цивільного права;     

  - джерела цивільного права;

  - поняття та зміст правовідносин;

  - підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин;

  - суб’єкти цивільного права;

  - поняття, форми, зміст, підстави виникнення і припинення права власності;

  - об’єкти цивільного права;

  - поняття та види правочинів;

  - право інтелектуальної власності;

  - поняття, зміст договірних та позадоговірних зобов’язань і їх окремих видів;

  - спадкове право;

  - патентне право;

  - судову практику по цивільним справам.

           Після опанування змісту програми данного курсу студенти повинні вміти:

  • володіти основними проблемами, що викликаються конфліктами інтересів суб’єктів цивільних та сімейних правовідносин;
  • давати визначення основних категорій та понять, що містить курс цивільного та сімейного права;
  • вирізняти особливості цивільних та сімейних правовідносин від інших видів правовідносин;
  • орієнтуватися у чинному цивільному та сімейному законодавстві;
  • знати проблеми розвитку цивільного та сімейного права у поєднанні з проблемами адміністративно-правового, цивільно-процесуального та господарсько-процесуального права на сучасному етапі;
  •  застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності;

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 432 год. / 13 кредитів ECTS.

 • Змістовний модуль 1. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

  Тема 1. Поняття та предмет цивільного права України.

  Тема 2. Цивільне право як галузь права, наука та учбова дисципліна.

  Тема 3. Цивільне законодавство.

  • Змістовний модуль 2. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

   Тема 1. Поняття та елементи цивільних правовідносин.

   Тема 2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних                        правовідносин.

   Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.

   Тема 4.  Юридичні особи  як суб’єкти цивільного права.

   Тема 5. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільних                    правовідносин

   Тема 6. Об’єкти цивільних прав.

   Тема 7. Правочини в цивільному праві.

   • Змістовний модуль 3. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

    Тема 1. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків.

    Тема 2. Захист цивільних прав.

    Тема 3. Представництво в цивільному праві.

    Тема 4. Відповідальність в цивільному праві.

    Тема 5. Особисті немайнові права.

    • Змістовний модуль 4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

     Тема 1. Загальні положення про речове право.

     Тема 2. Загальні положення права власності.

     Тема 3. Право загальної власності.

     Тема 4. Захист права власності.

     • Змістовний модуль 5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

      Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності. Авторське право.

      Тема 2. Право промислової власності.

      • Змістовний модуль 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДОГОВОРИ

       Тема 1. Зобов’язання: загальні положення.

       Тема 2. Забезпечення виконання зобов’язань. 

       Тема 3. Категорія договору в цивільному праві.  

       • Змістовний модуль 7. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

        Тема 1.  Договір купівлі-продажу.

        Тема 2. Договір поставки і контрактації.

        Тема 3. Договір на постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

        Тема 4. Договір міни. Договір дарування. Договір ренти.

        Тема 5. Договір довічного утримання.

        • Змістовний модуль 8. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

         Тема 1. Договір майнового найму.

         Тема 2. Договір оренди.

         Тема 3. Договір лізингу.

         Тема 4. Договір найму (оренди) жила. 

         Тема 5. Договір позички.

         • Змістовний модуль 9. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ

          Тема 1. Договір підряду. 

          Тема 2. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду.

          Тема 3. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

          • Змістовний модуль 10. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

           Тема 1. Транспортні договори.

           Тема 2. Договір транспортного  експедирування.

           Тема 3. Договір зберігання та договір охорони.

           Тема 4. Договір страхування.

           Тема 5. Договір доручення та договір комісії.

           Тема 6. Договір управління майном.

           • Змістовний модуль 11. КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ВІДНОСИНИ ТА ІНШІ ДОГОВОРИ

            Тема 1. Договір позики.  Кредитний договір.

            Тема 2. Договір банківського вкладу та банківського рахунку.

            Тема 3. Договір факторингу

            Тема 4. Договір комерційної концесії.

            Тема 5.  Договір про спільну діяльність та установчий договір.

            • Змістовний модуль 12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ

             Тема 1. Публічна обіцянка винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи.

             Тема 2. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання). 

             • Змістовний модуль 13. СПАДКОВЕ ПРАВО

              Тема 1. Загальні положення про спадкове право.

              Тема 2. Спадкування за законом.

              Тема 3. Спадкування за заповітом.

              Тема 4. Здійснення права на спадщину.

              • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Нормативна:

               1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Ст. 141.

               2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40. – Ст. 356. (Із змінами, внесеними згідно із Законами України).

               3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. №1576-XII . Закон введено в дію з 1 жовтня 1991 року  Постановою Верховної Ради України   від 19 вересня 1991 року N 1577-XII) 

               4. Закон України „ Про цінні папери та фондовий ринок  від 23 лютого 2006 року N 3480-IV ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 31, ст.268 )

               5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 30.10.96 р. № 448/96-ВР.

               6. Закон України «Про власність» від 7.02.91р. //ВВР УРСР. – 1991. - №14. –Ст.249.

               7.  Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. //ВВР України. – 1992. -№47. – Ст.642.

               8.  Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. //

               9. Закон україни «Про транспорт» від 04.07.1996 р. // ВВР України – 1996. - №40. – Ст.183.

               10. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. // ВВР України. – 2002. - №7. – Ст.50.

               11. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р. // ВВР УРСР. – 1991. - № 38. – Ст.508.

               Основна література

               1. Бірюков І. А., Заїка Ю. О., Співак В. М. Цивільне право України: Загальна частина.-К.: Наукова думка, 2001.

               2. Житлове право України / За ред В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. – К., 2003.

               3. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посібник. – К., 2006.

               4. Зобов’язальне право: теорія і практика: Навч. посібник / За ред О.В. Дзери. – К., 1998.

               5. Цивільне право україни. Підручник / За ред. Е. О. Харитонова, Н. О. Саніахметова .- К., 2003.

               6.    Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / за ред. Я.М. Шевченко.- К., 2003.

               7. Цивільне право України. Посібник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К., 2004.

               Додаткова література

               1. Азімов Ч. Про предмет і метод цивільного права // Вісник Академії правових наук України. – 1999. - №1.

               2. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996.

               3. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. – К., 1999.

               4. Право власності в Україні: Навч. посібник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2000.

               5. Право інтелектуальної власності: Підручник. / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К., 2002.

               6. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. – Харків, 2002.

               • ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

                ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

                Тема 1. Поняття та предмет цивільного права України. 

                Значення терміну „цивільне право”. Цивільне право як галузь права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права. Функції цивільного права.

                Тема 2. Цивільне право як галузь права, наука та учбова дисципліна.

                Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Система науки цивільного права. Цивільне право як учбова дисципліна. Відмежування цивільного права від інших суміжних галузей права.

                Тема 3. Цивільне законодавство.

                Цивільне право як система законодавства. Види актів цивільного законодавства. Дія цивільного законодавства в часі та просторі. Аналогія закону, аналогія права. Значення судової практики.

                       

                Змістовний модуль 2. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

                Тема 1. Поняття та елементи цивільних правовідносин. 

                Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Правосуб’єктність (правоздатність, дієздатність). Склад учасників цивільних правовідносин. Управомочені та зобов’язані сторони. Зміст цивільних правовідносин.

                Тема 2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

                Поняття підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення цивільних    правовідносин. Дії, події. Поняття угоди як юридичного факту. Юридичний склад.

                Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.

                         Зміст правоздатності. Поняття дієздатності, диференціація дієздатності. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим. Порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім або померлим. Правові наслідки явки громадянина, визнанного померлим. Опіка, піклування.

                Тема 4.  Юридичні особи  як суб’єкти цивільного права.

                Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Види юридичних осіб. Окремі види юридичних осіб. Способи виникнення юридичних осіб. Порядок припинення юридичних осіб.         

                Тема 5. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільних      правовідносин

                Особливості цивільно-правового статусу держави. Участь держави у внутрішніх відносинах. Участь держави у зовнішніх відносинах. Поняття та ознаки територіальної громади. Участь територіальних громад у цивільних правовідносинах.

                Тема 6. Об’єкти цивільних прав. 

                Речі та види речей. Цивільно-правовий режим речей. Засоби виробництва та предмети вжитку. Класифікація речей. Гроші як об’єкти цивільних прав. Цінні папери як об’єкт цивільних правовідносин.

                         Література: 2, 5, 16, 21, 22, 23.

                Тема 7. Правочини в цивільному праві. 

                Поняття та ознаки правочину. Види та форма правочинів. Умови дійсності правочинів. Види недійсних правочинів. Удавані та фіктивні правочини. Правочини з пороками волі. Помилка, обман, насильство, погроза. Наслідки визнання правочину недійсним.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                 

                 Модуль 3. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

                Тема 1. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків.

                Поняття суб’єктивного цивільного права. Суб’єктивний цивільний обов’язок. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Вимоги до здійснення цивільних прав. Зловживання правом.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 2. Захист цивільних прав. 

                Захист  честі, гідності і ділової репутації в цивільному праві. Строки захисту цивільних справ. Види строків. Визначення та обчислення строків. Строки позовної давності.  Призупинення, перерва та поновлення строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не розповсюджується.              

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 3. Представництво в цивільному праві. 

                Поняття представництва. Види представництва. Поняття та види доручення.  Види доручення. Форма доручення. Передоручення та припинення доручення.

                          Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 4. Відповідальність в цивільному праві.

                Поняття цивільно-правовії відповідальності. Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно правова відповідальність за невиконання зобов’язань.  Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов’язань. Підстави для звільнення від відповідальності.

                 Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 5. Особисті немайнові права.

                Поняття особистого немайнового права. Види особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують спільне бутя фізичної особи. 

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Модуль 4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

                Тема 1. Загальні положення про речове право.

                Поняття речового права. Класифікація речових прав. Право користування чужими речами. Право розпорядження чужими речами. Право інтелектуальної власності. Об’єкти інтелектуальної власності. Способи індивідуалізації учасників цивільного обороту. Особливості речово-правового захисту.

                         Література: 2, 7, 16, 21, 22, 23, 25, 27.

                Тема 2. Загальні положення права власності. 

                Поняття власності і права власності. Право володіння, користування, розпорядження.  Способи виникнення та припинення права власності. Способи припинення права власності. Право приватної власності. Право державної та комунальної власності. Право колективної власності.

                Література: 2, 7, 16, 21, 22, 23, 25,27.

                Тема 3. Право загальної власності.

                Поняття та види права загальної власності. Ідеальна та реальна долі. Реалізація права загальної власності дольової власності. Право загальної сумісної власності. Загальні сумісна власність подружжя. Загальна сумісна власність фермерського господарства.

                         Література: 2, 7, 16, 21, 22, 23, 25, 27.

                Тема 4. Захист права власності. 

                Загальна характеристика захисту права власності. Специфіка цивільно-правового захисту права власності. Речово-правовий спосіб захисту права власності. Зобов’язально-правовий спосіб захисту права власності. Віндікаційний позов. Негаторний позов. Позов про визнання права власності. Інші способи захисту права власності.

                         Література: 2, 7, 16, 21, 22, 23, 27.

                Модуль 5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

                Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності. Авторське право. 

                Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Поняття авторського права. Суб’єкти та об’єкти авторського права. Поняття авторського договору. Способи захисту авторських та суміжних прав.

                         Література: 1, 2, 9, 16, 21, 22, 23, 28, 29.

                 Тема 2. Право промислової власності.

                Поняття винаходу, корисної моделі та промислового зразка. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Охорона прав та знаки для товарів та послуг. Набуття прав на винаходи і корисні моделі. Набуття прав на промисловий зразок та географічне зазначення. Набуття прав на торговельну марку.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23, 28, 29.

                Модуль 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДОГОВОРИ

                Тема 1. Зобов’язання: загальні положення.

                Поняття та види зобов’язаннь. Суб’єкти та об’єкти зобов’язального права. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов’язання. Система зобов’язального права.  Підстави виникнення, зміни та припинення зобов’язань. Зміна зобов’язань. Зміна осіб в зобов’язанні. Припинення зобов’язання.

                          Література: 2, 16, 19, 21, 22, 23.

                Тема 2. Забезпечення виконання зобов’язань. 

                Загальна характеристика способів виконання зобов’язання. Класифікація способів забезпечення зобов’язань. Речово-правові способи забезпечення зобов’язань. Зобов’язально-правові способи забезпечення зобов’язань. Окремі способи забезпечення виконання зобов’язання. Збитки та умови їх відшкодування.

                         Література: 2, 16, 19, 21, 22, 23.

                Тема 3. Категорія договору в цивільному праві.  

                Поняття, функції та види договорів. Господарський договір як різновид цивільно-правового договору. Порядок заключення договорів. Умови договору. Істотні умови договору. Принципи виконання договірних зобов’язань.

                         Література: 2, 16, 19, 21, 22, 23, 26.

                 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

                Модуль 7. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

                Тема 1.  Договір купівлі-продажу.

                Поняття та сторони договору купівлі-продажу. Зміст та форма договору купівлі-продажу. Права, обов'язки та відповідальність сторін з договору купівлі-продажу.  Захист прав споживача. Різновиди договору купівлі-продажу. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 2. Договір поставки і контрактації. 

                Поняття та зміст договору поставки. Основні умови договору поставки. Суб’єкти та об’єкти договору поставки. Відповідальність  за порушення договору поставки. Поняття договору контрактації. Сторони договору контрактації. Зміст договору контрактації.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 3. Договір на постачання енергетичними та іншими  ресурсами через приєднану мережу.

                Поняття договору. Сторони договору. Відповідальність енергоплостачальників. Права споживачів. Зобов’язання споживачів. 

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 4. Договір міни. Договір дарування. Договір ренти.

                Загальна характеристика договору міни. Сторони в договорі міни. Загальна характеристика договору дарування. Сторони в договорі дарування. Поняття та зміст договору ренти. Сторони договору ренти. Права та обов’язки сторін за договором ренти.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 5. Договір довічного утримання. 

                Характеристика договору довічного утримання. Відчужувач, набувач майна, загальні поняття. Майно, що може бути об’єктом договору. Права та обов’язки сторін. Припинення договору довічного утримання.

                          Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Модуль 8. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА в ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

                Тема 1. Договір майнового найму.

                Загальна характеристика договору майнового найму. Різновиди договору майнового найму. Форми договору. Строк договору. Права та обов'язки наймодавця. Права та обов'язки наймача. Піднаймання та перенаймання.     

                          Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 2. Договір оренди.

                Поняття „оренда”. Об’єкти оренди. Поняття цілісного майнового комплексу.  Орендодавці, орендатори. Порядок укладання договору оренди. Істотні умови договору оренди. Суборенда державного майна.  

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 3. Договір лізингу. 

                Істотні умови договору. Права та обов'язки сторін. Об’єкти лізингу, суб’єкти лізингу. Види та форми лізингу. Право власності на об’єкт лізингу. Договір фінансової оренди. Права та обов'язки сторін за договором лізингу. Лізингові платежі.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 4. Договір найму (оренди) жила.  

                Житлові фонди в Україні. Норма жилої площі. Сторони найму жилого приміщення. Права та обов'язки сторін. Піднаймання жилого приміщення. Загальна характеристика обміну жилого приміщення. Оформлення обміну. Припинення договору найма жилого приміщення. Приватизація житла.

                          Література: 2, 4, 16, 17, 21, 22, 23.

                Тема 5. Договір позички. 

                Поняття договору позички. Сторони договору позички. Предмет договору позичи. Форма договору. Права та обов’язки сторін за договором.

                          Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Модуль 9. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ

                Тема 1. Договір підряду.  

                          Загальна характеристика договору підряду. Відмінність договору підряду від суміжних договорів. Об’єкти та суб’єкти договору підряду. Права та обов'язки сторін з договору підряду. Виконання договору підряду.

                       Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 2. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду.

                Поняття договору побутового підряду. Форма договору побутового підряду. . Ціна (розмір плати) за договором. Особливості договору побутового підряду. Поняття договору будівельного підряду. Предмет, ціна та форма договору будівельного підряду. Основні особливості договору будівельного підряду.    

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 3. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

                           Поняття договору. Характеристика договору. Сторони договору. Предмет та форма договору. Ціна (оплата робіт) за договором. Кошторис на виконання робіт.  Обов’язки виконавця та замовника.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Модуль 10. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ.

                Тема 1. Транспортні договори. 

                Загальна характеристика транспортних договорів. Поняття та види перевезень. Види та форми транспортних договорів. Договір перевезення пасажирів та багажу. Договір перевезення вантажу. Договори морського перевезення вантажів та пасажирів.

                         Література: 2, 6, 10, 16, 21, 22, 23.

                Тема 2. Договір транспортного  експедирування.

                Поняття договору. Предмет договору. Форма договору. Сторони в договорі.  Права та обов’язки клієнта. Права та обов’язки експедитора. Порядок відмови від договору.                         

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 3. Договір зберігання та договір охорони.

                Поняття договору зберігання. Предмет та об’єкт договору зберігання. Зберігання на товарному  складі. Спеціальні види зберігання. Договір охорони.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 4. Договір страхування.

                Поняття страхування, основні страхові поняття. Види та форми страхування. Різновиди добровільного особистого страхування. Обов’язкове страхування. Поняття договору страхування. Права і обов’язки сторін в договорі. Умови припинення договору страхування.

                         Література: 2, 11, 16, 21, 22, 23.

                Тема 5. Договір доручення та договір комісії.

                Поняття договору доручення. Характеристика договору. Предмет та сторони договору. Строк дії договору. Обов’язки повіреного та довірителя. Поняття договору комісії. Сторони, предмет та форма договору. Строк дії договору. Обов’язки комісіонера та комітента. Припинення дії договору.   

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 6. Договір управління майном.

                Поняття та характеристика договору. Сторони договору: установник управління, управитель майна, вигодонабувач. Предмет та форма договору.  Строк дії договору. Ціна (плата за управління майном). Обов’язки установника управління. Обов’язки управителя. Умови припинення договору.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Модуль 11.  КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ВІДНОСИНИ ТА ІНШІ ДОГОВОРИ

                Тема 1. Договір позики.  Кредитний договір.

                Поняття та характеристика договору позики. Сторони, предмет та форма договору. Обов’язки позичальника. Оспорювання договору позики. Новація боргу у позикове зобов’язання. Поняття кредитного договору. Сторони, предмет та форма договору. Відповідальність позичальника за договором.

                         Література: 2, 8, 16, 21, 22, 23.

                Тема 2. Договір банківського вкладу та банківського рахунку. 

                Поняття та характеристика договору банківського вкладу. Сторони, предмет та форма договору. Ощадна книжка, ощадний сертифікат. Проценти на банківський вклад. Види банківських вкладів. Поняття та характеристика договору банківського рахунка. Види банківських рахунків. Права та обов’язки клієнта за договором. Відповідальність банка за договором.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 3. Договір факторингу

                           Поняття та характеристика договору факторингу. Сторони договору: фактор і клієнт. Предмет та форма договору. Права та обов’язки фактора. Права та обов’язки клієнта. 

                       Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 4. Договір комерційної концесії.

                Поняття договору комерційної концесії. Сторони в договорі комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії. Права сторін за договором комерційної концесії. Обов’язки сторін за договором комерційної концесії.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Тема 5.  Договір про спільну діяльність та установчий договір. 

                Поняття і види договору про спільну діяльність. Зміст договору. Засновницький договір. Зміст засновницького договору. Внесення змін і доповнень в засновницький договір.  Відмінність засновницького договору від договору про сумісну діяльність.

                         Література: 2, 16, 21, 22, 23.

                Модуль 12. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ.

                Тема 1. Публічна обіцянка винагороди. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи. 

                Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

                         Література: 2, 16, 19, 21, 22, 23.

                Тема 2. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання). 

                Поняття зобов’язань з відшкодування шкоди. Підстави та умови виникнення зобов’язань. Відшкодування моральної немайнової шкоди. Об’єми, розміри та спосіб відшкодування шкоди. Значення вини потерпілого в зобов’язаннях з заподіяння шкоди. Система деліктів.

                 Література: 2, 16, 19, 21, 22, 23.

                Модуль 13.  СПАДКОВЕ ПРАВО.

                Тема 1. Загальні положення про спадкове право.

                Основні поняття спадкового права. Система спадкового права. Принципи спадкового права. Історія розвитку та становлення спадкового права:

                спадкування до першої кодифікації; спадкове право УРСР за ЦК 1922р.; 

                             Література: 2, 16, 18, 21, 22, 23.

                Тема 2. Спадкування за законом.

                Загальні положення. Спадкоємці за законом першої черги. Спадкоємці за законом другої черги. Спадкування за правом представлення. Спадкоємці за законом третьої черги. Спадкоємці за законом четвертої черги. Спадкоємці за законом п’ятої  черги.

                         Література: 2, 16, 18, 21, 22, 23.

                Тема 3. Спадкування за заповітом.

                Поняття заповіту та умови його дійсності. Форма заповіту та зміст. Складання заповіту з умовою. Сектерний заповіт. Заповідальний відказ та заповідальне покладання. Зміна та скасування заповіту. Спадковий договір.

                         Література: 2, 16, 18, 21, 22, 23.

                Тема 4. Здійснення права на спадщину.

                Прийняття та відмова від спадщини. Охорона спадкового майна. Зміна черговості при спадкуванні за законом. Усунення від спадщини. Право на обов’язкову частку у спадщині.Оформлення права на спадщину.

                         Література: 2, 16, 18, 21, 22, 23.