Структура за темами

 • Загальне

 • Змістовий модуль 1. Право громадян на свободу об’єднання. Окремі види громадських організацій та особливості їх правового статусу.

  Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни «Громадські об’єднання в Україні»

  Лекція 1. Предмет, об’єкт, мета та завдання вивчення спеціального курсу «Громадські об’єднання в Україні». Право громадян на свободу об'єднання як невід'ємне право людини і громадянина.

  Тема 2. Правові засади організації та діяльності політичних партій в Україні.

  Лекція 2. Поняття політичної партії та порядок її реєстрації. Права та обов’язки політичної партії. Членство у політичних партіях. Кошти та інше майно політичних партій.

  Тема 3. Особливості правового статусу громадських організацій та громадських спілок.

  Лекція 3. Визначення понять організаційно – правових форм громадських організацій. Утворення громадських організацій та громадських спілок. Права громадських організацій та громадських спілок. Власність громадських організацій та громадських спілок.

  Тема 4. Правові основи організації та діяльності професійних спілок в Україні.

  Лекція 4. Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок. Право на об'єднання у профспілки. Членство у профспілках. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок. Право профспілок, їх організацій на створення об'єднань. Статус професійних спілок. Легалізація профспілок, їх об'єднань. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань.

  Тема 5. Нормативне регулювання організації та функціонування організацій роботодавців та їх об'єднань.

  Лекція 5. Поняття та мета і завдання організацій роботодавців, їх об'єднань. Основні засади діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань. Статус організацій роботодавців, їх об'єднань. Порядок утворення та припинення діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань. Повноваження організацій роботодавців, їх об'єднань.

 • Змістовий модуль 2. Благодійні організації, громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордну, релігійні організації та творчі спілки у галузі культури та мистецтва як особливі види громадських об’єднань в Україні.

  Тема 6. Поняття та види благодійних організацій та волонтерських організацій і правові умови їх діяльності. Особливості правового статуту Товариства Червоного Хреста України.

  Лекція 6. Загальні засади благодійної діяльності в Україні. Правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя. Засади утворення і діяльності благодійних організацій.

  Порядок надання та позбавлення юридичних осіб статусу волонтерської організації. Особливості правового статусу волонтерів та діяльності волонтерських організацій.

  Правовий статус та правові засади діяльності Товариства Червоного Хреста України (далі - ТЧХУ). Основні напрями діяльності ТЧХУ. Власність та господарська діяльність ТЧХУ.

  Тема 7. Особливості правого статусу громадських формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

  Лекція 7. Конституційне право громадян на створення в установленому чинним законодавством порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону.

  Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та їх засновницькі документи.

  Права та основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Форми і методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

  Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку і державного кордону. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

  Умови та порядок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

  Тема 8. Правовий статус релігійних організацій.

  Лекція 8. Право кожного громадянина в Україні на свободу совісті та право на сповідування будь – якої релігії або не сповідування жодної. Поняття та види релігійних організацій. Релігійна громада. Релігійні управління і центри. Монастирі, релігійні братства і місії. Духовні навчальні заклади.

  Порядок державної реєстрації створення та припинення діяльності релігійних організацій. Права релігійних організацій пов’язані із здійсненням свободи віро сповідування.

  Тема 9. Правове регулювання діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва.

  Лекція 9. Правовий статус професійних творчих працівників. Правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва.

  Принципи та основні напрями діяльності творчих спілок. Порядок заснування та припинення діяльності творчих спілок.

  Керівні органи творчих спілок: загальні збори (з'їзд, конференція), правління, президія (рада тощо) та голова правління. Ревізійна комісія творчої спілки в Координаційна та фахові ради творчих спілок.

  Правові аспекти майнових питаннь та господарської діяльності творчих спілок.