Рекомендована література

1 . Підручники, навчальні посібники, монографії

Основна:

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. К.: Центр учбової літератури, 2009. 208 c.

2. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: навч. посіб. К.: Кондор, 2005. 560 с.

3. Вступ до спеціальності «соціальна педагогіка»: навч. посіб. / автори-укладачі Л. І. Міщик, О. П. Демченко; за заг. ред. Л. І.Міщик. Глухів, 2013. 250 с.

4. Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: підруч. 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. 232 с.

5. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: навч. посіб. ПНПУ імені К.  Д. Ушинського. Харків: Бурун Книга, 2011. 160 с.

6. Чубук Р. В. Соціальна педагогіка: навч. посіб. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 348 с.

7. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка: навч. посіб. К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. 240 с.

8. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів: навч. посіб. К.: Ун-т ім.  Б. Грінченка, 2011. 284 с.

9. Иванов А. В. Социальная педагогика: учеб. пособ. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.  424 с.

10. Cоціальна педагогіка: навч. посіб. /  О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г.  Веретено.; За ред. О. В. Безпалько. К.: Академвидав, 2013. 312 с.

11. Соціальна педагогіка: підруч. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.  Й. Капської. К.: Центр учбової літератури, 2009. 488 с.

12. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: метод. посіб. Авт.: Безпалько О. В., Гурковська Л. П., Журавель Т. В. / За ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В. К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2010. 376 с.

13. Кальченко Л. В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей: наук.-метод. посіб. Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. 350 с.

14. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка: курс лекцій. Житомир: Житомир. держ. пед. ун-тет, 2002. 260 с.

Додаткова:

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. / За ред. І. Д. Звєрєвої. Київ, Симферополь: Універсум, 2012. 563 с.

2. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: моногр. К.: ХмЦНП, 2011.       368 с.

3. Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід категорій сімей та дітей: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 232 с.

4. Клейберг Ю. А. Девиантное поведение в вопросах и ответах: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. М., 2006. 304 с.

5. Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч.-метод. посіб. З.  П.  Бондаренко, Т. В. Журавель, Т. Л. Лях. Київ: Версо-04. 2012. 288 с.

6. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учеб. пособ. / Отв. ред. П. Д. Павленок.  М.: ИНФРА-М, 2007. 185 с.

7. Петрочко Ж. В. Діти в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав: моногр. / Ж. В. Петрочко. Рівне: видавець О.  Зень, 2010. 368 с.

8. Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: моногр. Полтава, 2010. 480 с.

9. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінгів курс для спеціалістів соціальної сфери. / Автори-упорядники:     В. Г. Головатий, А. В. Калініна, О. А. Виноградова; За заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. К.: Основа-Принт, 2007. 128 с.

10. Розум С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека. СПб.: Речь, 2006. 365 с.

11. Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг: навч. посіб. 2-е вид., з доопрац. та допов. К.: Алерта, 2015. 272 с.

 Інформаційні ресурси:

1. https://zakon.rada.gov.ua