ХАРАКТЕР

(від гр. charakter - ознака, риса, прикмета) - комплекс сталих психiчних властивостей людини, що виявляються в її поведiнцi та дiяльностi, у ставленнi до суспiльства, до пpацi, колективу, до самої себе. Як i свiтогляд, Х. є стpижнем особистостi, головним визначальником її iндивiдуальностi. 

» Глосарій