Шкала оцінювання

Шкали оцінювання: ECTS та національна

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліниОстання версія: середа, 22 січень 2020, 22:06